bilder-33

Du er hjertlig velkommen til å melde deg inn i Bryne fotoklubb.
 

Vi er en sosial gjeng som har medlemsmøte den 1 tirsdagen i hver måned. Møtene er varierte med tekniske foredrag, gjestefotografer, sosialt samvær med andre fotografer o.l

Hvis du er usikker på om dette er noe for deg, er du hjertlig velkommen til å komme på et møte å se hvordan vi har det. 

 

Betalingsinformasjon:

Medlemskontingent er kr. 600.- Hvis Bryne Fotoklubb er fotklubb nr 2 du er medlem i er kontigenten 450.-

Betales til kontonummer: 3290.58.45909

Melding på betaling: «Medlemskontingent Årstall + navn»

Betales innen: 31.Januar

Viktig: Dersom du ønsker å melde deg ut av klubben må du si opp medlemskap skriftlig via

post@brynefotoklubb.no før 31. Desember samme år
 

Bildeinnlevering
 

På hvert klubbmøte har alle medlemmer mulighet til å sende inn 1 bilde i farge, 1 bilder i sort/hvitt og 1 print (print er kun på noen medlemsmøter). Bildene blir medømt av klubbmedlemmene og får til slutt en plassering samtidig som vi kårer månedens bilde. I slutten av året kårer klubben årets fotografer som får tildelt diplomer for 1,2 og 3 plass. 

Personvernerklæring Bryne Fotoklubb


Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til (kontaktinformasjon her)

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Bryne Fotoklubb er medlem i NSFF og vil bruke informasjonen som vi mottar ved innmelding i forbindelse med medlemsregistrering i NSFF. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Vedtekter

§ 1 Navn
Klubbens navn er Bryne fotoklubb. 

§ 2 Formål
Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiaster på jæren og omegn.

§ 3 Paraplyorganisasjon
Klubben er tilsluttet Norsk Selskap For Fotografi – NSFF

§ 4 Medlemskap
* Klubben er åpen for alle.

Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter.
Medlemmer plikter å være medlem i NSFF gjennom klubben.
Styret kan gi dispensasjon fra forrige punkt dersom medlemmet er tilsluttet NSFF gjennom annen klubb.
Medlemmene har gratis adgang til klubbens vanlige møter.
Utmeldelse skal skje skriftlig til styret innen 31. Desember. Medlem som som står med ubetalt kontingent etter skriftlig purring, strykes som medlem.

§ 5 Kontingent
Klubbåret følger kalenderåret.
Kontingenten er for tiden 550,- over 18 år, og 350,- under 18 år, inkl. kontingent til NSFF.
Kontingenter skal være betalt innen 20. januar.
Etter utgangen av tredje kvartal betales kun NSFF avgift som kontingent.
Årsmøtet kan justere prisen på kontingenten.

§ 6 Organisasjon
Klubben ledes av ett styre med 3-7 medlemmer, som velges av årsmøtet hvert år. Styret må inneha funksjonene leder, sekretær og kasserer som ett minimum.
Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer (medregnet møtende varamedlem) er tilstede.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Andre saker enn nevnt i innkallingen kan ikke behandles.
Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av vedtekt.

§ 8 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer pr. 1. Februar og med minst 7 dagers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 1. Januar.
På ordinært årsmøte behandles:

Styrets årsberetning
Regnskap
Kontingent
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer skriftlig krever det.
Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.